ALGEMENE VOORWAARDEN Boa-examen.nl                                   

  1. Toepasselijkheid

1.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding en overeenkomst die betrekking heeft op door Boa-examen.nl gevestigd te Waddinxveen verder te noemen “aanbieder”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.        In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via aanbieder goederen koopt.

1.3        Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1        Alle aanbiedingen door aanbieder, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van aanbieder of door feitelijke uitvoering door aanbieder komt een overeenkomst tot stand.

2.2        Alle aanduidingen in aanbiedingen of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van aanbieder.

2.3        Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van aanbieder ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

  1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1         Levering vindt plaats volgens de geldende norm. Na betaling van het bestelde pakket krijgt de klant direct online toegang tot de aangekochte examens. Voor de Boa-compact geldt dat deze direct voor de klant downloadbaar wordt gesteld.

3.2         Goederen gelden als geleverd, zodra aanbieder de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de betaling afgerond is. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3         De klant krijgt toegang tot de aangekochte pakketten gedurende de looptijd van het individuele pakket. De aangekochte pakketten zijn voor privé gebruik. Het is niet toegestaan om deze aan derden ter beschikking te stellen of te vertonen/gebruiken  in groepssamenstelling. Mocht de klant hier aantoonbaar misbruik van maken dan behoud aanbieder zich voorbehouden een schadeloosstelling van €100 per gebeurtenis te claimen
bij de klant welke zijn/haar account ter beschikking heeft gesteld hiervoor. Voor het ontvangen van de Boa-compact geldt dat deze valt onder de copyright. Mocht de klant hier inbreuk op maken dan kan aanbieder een schadeloosstelling van €10 per copy claimen bij de klant.

3.4         De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, overeenkomsten of anderszins wordt door aanbieder steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

  1. Prijzen

4.1         Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief Btw.

4.2         De in de aanbiedingen van aanbieder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen. Indien na de (order)bevestiging een wijziging plaatsvindt, is aanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

  1. Betaling

5.1         Betaling dient steeds plaats te vinden bij bestelling. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op aanbieder te verrekenen met de door aanbieder in rekening gebrachte bedragen.

5.2         Aanbieder heeft het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3         Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door aanbieder aangewezen bank- of girorekening. Aanbieder heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door aanbieder, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door aanbieder is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor aanbieder voortvloeiende schade.

  1. Garantie

6.1         Indien door aanbieder aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2         Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal aanbieder de te leveren producten -naar de keuze van aanbieder- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
Indien aanbieder de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan aanbieder.

6.3         Alle eventuele garantieverplichtingen van aanbieder vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder
toestemming van aanbieder wijzigingen in de door aanbieder geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

6.4         Aanbieder is niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van onze website.

  1. Reclames

7.1         Eventuele klachten over een door aanbieder geleverd product, dienen terstond door de klant aan aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant aanbieder, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2         Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is aanbieder niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door aanbieder van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door aanbieder zijn gecrediteerd.

7.3         Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft aanbieder het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

  1. Overmacht

8.1         Aanbieder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door aanbieder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder
dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2         Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van aanbieder zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij aanbieder als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg,  mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van aanbieder of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van aanbieder.

8.3        Indien aanbieder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1         Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.

9.2        De totale aansprakelijkheid van aanbieder zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door aanbieder aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

9.3         Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10.  Geschillen en toepasselijk recht

10.1       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.2      Op een met aanbieder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

10.3      Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aanbieder ten tijde van het sluiten van
deze overeenkomst is gevestigd.